Opis udalosti vo vybranom filme:

Tlak na zmenu sexuálnych a reprodukčých práv poľských žien nastúpil po nástupe pravicovej vlády Jarosława Kaczyńského. Po rokoch proeurópskej vlády nastúpila euroskeptická pronárodne orientovaná vláda s odkazom ku tradíciám a konzervatívnemu spôsobu života spoločnosti. Protesty proti zmenám v reprodukčných právch žien začali od roku 2016. Téma sa stala celospoločenskou. K ženám združených v hnutí „Strajku kobiet“ sa pripojili taktiež LGBTI+ organizácie.

Miesto udalosti: Warszawa, Poľsko
Dátum: 2016 – súčasnosť
Dĺžka videa: 16 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V50 o proteste za základné práva žien
2. identifikácia kontroly a represie reprodukčných práv žien na príkladoch vo filme
3. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
4. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
5. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
		
Autori súvisiacich komentárov sú:

Viera Hincová (psychologička a sociálna inovátorka)
Peter Halama (psychológ)
Pavlína Fichta Čierna (vizuálna umelkyňa)
Slovník

1. Práva žien sú ľudské práva:
Môže sa to javiť ako samozrejmosť, no nemôžeme mať slobodnú a rovnoprávnu spoločnosť, pokiaľ nebudú slobodní a rovní všetci ľudia. Kým nebude ženám umožnené požívať rovnaké práva ako mužom, bude sa táto nerovnosť v spoločnosti týkať každého.

2. Sexuálne a reprodukčné práva: Každý človek má mať možnosť rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena a dievča má sexuálne a reprodukčné práva. To znamená, že majú právo na rovnaký prístup k zdravotníckym službám, akými sú antikoncepcia a bezpečné interrupcie, a tiež právo rozhodnúť sa, kedy a s kým sa zosobášia, či chcú mať deti, a ak áno, koľko, kedy a s kým. Ženy by mali byť schopné žiť bez obáv z rodovo podmieneného násilia vrátane znásilnenia a iného sexuálneho násilia, mrzačenia pohlavných orgánov, núteného sobáša, núteného tehotenstva, nútenej interrupcie alebo nútenej sterilizácie.

3. Feminizmus a práva žien: Človeku, ktorý sa zaoberá právami žien, prospeje, ak porozumie feminizmu. Vo svojej podstate je feminizmus presvedčenie, že ženy majú nárok na politickú, ekonomickú a sociálnu rovnosť. Feminizmus sa usiluje zabezpečiť ženám možnosť plne využívať svoje práva na rovnakej úrovni ako muži.

4. Rodovo podmienené násilie: O rodovo podmienenom násilí hovoríme, keď sú násilné činy páchané voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Rodovo podmienené násilie zasahuje v neúmernom rozsahu ženy a dievčatá.
Zvlášť ohrozené násilím sú ženy a dievčatá v konfliktných zónach. Sexuálne násilie sa naprieč dejinami používalo ako vojnová zbraň. V celosvetovom priemere približne 30 % všetkých žien, ktoré boli alebo sú vo vzťahu, zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Byť ženou znamená aj vyššiu pravdepodobnosť, že budete čeliť sexuálnym útokom vrátane znásilnenia. Násilie páchané na ženách je závažným porušením ľudských práv. Chrániť ženy pred rodovo podmieneným násilím je zodpovednosťou štátu – a to aj vtedy, keď k nemu dochádza za zatvorenými dverami domácností.

5. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity: V mnohých krajinách sveta sú ženám odopierané ich práva na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Lesbické, bisexuálne, transrodové a intersexuálne ženy a rodovo nekonformné osoby čelia násiliu, vylúčeniu, obťažovaniu a diskriminácii. Mnoho z nich je vystavených extrémnemu násiliu vrátane sexuálneho násilia alebo takzvaného „nápravného znásilnenia“ a „vrážd zo cti“.

zdroj: Amnesty International
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.