• TÉMA | Práva žien

Všetci a všetky máme nárok na ľudské práva. Tieto práva zahŕňajú právo na život bez násilia a diskriminácie; právo na najvyššiu možnú úroveň fyzického a duševného zdravia; právo na vzdelanie; právo vlastniť majetok; volebné právo či právo zarábať rovnakú mzdu za rovnakú prácu. Mnoho žien a dievčat na celom svete však stále čelí diskriminácii na základe pohlavia a rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť. (zdroj: Amnesty International)

V rámci 45 minút dokážete:
• pozrieť vybraný dokumentárny film (cca 10 min.)
• pozrieť 2-3 súvisiace video komentáre (cca 20 min.)
• otvoriť skupinovú diskusiu v triede (cca 15 min.)
• zadať domáce zadanie, ktoré bude vychádzať zo skupinovej diskusie a prebratého obsahu

Ako pracovať s obsahom tejto témy:
V prvom kroku si na tejto stránke vyberte krátky dokumentárny FILM.
Po prehratí vybraného filmu pokračujte na pripravené úlohy (v žltom obdĺžniku).

Ukážka cieľov a úloh, na ktoré sa budete zameriavať:
1. pozretie vybraného dokumentárneho filmu
2. identifikácia kontroly a represie reprodukčných práv žien na príkladoch vo filme
3. identifikácia diskriminácie žien na príkladoch vo filme
4. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
5. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
6. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
Slovník

1. Práva žien sú ľudské práva:
Môže sa to javiť ako samozrejmosť, no nemôžeme mať slobodnú a rovnoprávnu spoločnosť, pokiaľ nebudú slobodní a rovní všetci ľudia. Kým nebude ženám umožnené požívať rovnaké práva ako mužom, bude sa táto nerovnosť v spoločnosti týkať každého.

2. Sexuálne a reprodukčné práva: Každý človek má mať možnosť rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena a dievča má sexuálne a reprodukčné práva. To znamená, že majú právo na rovnaký prístup k zdravotníckym službám, akými sú antikoncepcia a bezpečné interrupcie, a tiež právo rozhodnúť sa, kedy a s kým sa zosobášia, či chcú mať deti, a ak áno, koľko, kedy a s kým. Ženy by mali byť schopné žiť bez obáv z rodovo podmieneného násilia vrátane znásilnenia a iného sexuálneho násilia, mrzačenia pohlavných orgánov, núteného sobáša, núteného tehotenstva, nútenej interrupcie alebo nútenej sterilizácie.

3. Feminizmus a práva žien: Človeku, ktorý sa zaoberá právami žien, prospeje, ak porozumie feminizmu. Vo svojej podstate je feminizmus presvedčenie, že ženy majú nárok na politickú, ekonomickú a sociálnu rovnosť. Feminizmus sa usiluje zabezpečiť ženám možnosť plne využívať svoje práva na rovnakej úrovni ako muži.

4. Rodovo podmienené násilie: O rodovo podmienenom násilí hovoríme, keď sú násilné činy páchané voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Rodovo podmienené násilie zasahuje v neúmernom rozsahu ženy a dievčatá.
Zvlášť ohrozené násilím sú ženy a dievčatá v konfliktných zónach. Sexuálne násilie sa naprieč dejinami používalo ako vojnová zbraň. V celosvetovom priemere približne 30 % všetkých žien, ktoré boli alebo sú vo vzťahu, zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Byť ženou znamená aj vyššiu pravdepodobnosť, že budete čeliť sexuálnym útokom vrátane znásilnenia. Násilie páchané na ženách je závažným porušením ľudských práv. Chrániť ženy pred rodovo podmieneným násilím je zodpovednosťou štátu – a to aj vtedy, keď k nemu dochádza za zatvorenými dverami domácností.

5. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity: V mnohých krajinách sveta sú ženám odopierané ich práva na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Lesbické, bisexuálne, transrodové a intersexuálne ženy a rodovo nekonformné osoby čelia násiliu, vylúčeniu, obťažovaniu a diskriminácii. Mnoho z nich je vystavených extrémnemu násiliu vrátane sexuálneho násilia alebo takzvaného „nápravného znásilnenia“ a „vrážd zo cti“.

zdroj: Amnesty International

Informácia pre pedagógov:
Obsah projektu tvoria 3 typy príspevkov: film, komentár a Vlog. Tieto príspevky sú navzájom prepojené a vytvárajú  množinu so spoločným indexovým číslom. Táto množina je potom súčasťou jednej z tém (pravicový extrémizmus, rasizmus, práva žien, utečenecká kríza,...).

DOSTUPNÉ FILMY:

V51 FILM: Nebudeme ticho. Za reprodukčné práva žien

Debata o reprodukčných právach na Slovensku sa v minulosti zaoberala otázkami, ako je prístup k sexuálnej výchove, antikoncepcii a ďalším službám spojeným s reprodukčným zdravím. Protest za základné ľudské práva žien “Nebudeme ticho” sa uskutočnil ako reakcia na ďalší návrh zákona, ktorý by zásadne obmedzil rozhodovanie žien o ich reprodukčných a sexuálnych právach na Slovensku. Protest kriticky reaguje na vzniknutú situáciu, ktorá je podobná vývoju politického obmedzovania...

...zobraziť celý obsah

V50 FILM: Protesty za práva žien v Poľsku

Tlak na zmenu sexuálnych a reprodukčých práv poľských žien nastúpil po nástupe pravicovej vlády Jarosława Kaczyńského. Po rokoch proeurópskej vlády nastúpila euroskeptická pronárodne orientovaná vláda s odkazom ku tradíciám a konzervatívnemu spôsobu života spoločnosti. Protesty proti zmenám v reprodukčných právch žien začali od roku 2016. Téma sa stala celospoločenskou. K ženám združených v hnutí „Strajku kobiet“ sa pripojili taktiež LGBTI+ organizácie. Miesto...

...zobraziť celý obsah