Profil autora - Pavlína Fichta Čierna

Pavlína Fichta Čierna, vizuálna umelkyňa, kurátorka a aktivistka, ktorá sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do verejného priestoru zameriava najmä na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Dlhoročne sa venuje pedagogickej činnosti vo vysokom školstve. Na základe životnej skúsenosti s vlastným dieťaťom verejne vystupuje za práva trans ľudí a je jednou z vedúcich osobností iniciatívy Združenia rodičov a priateľov LGBT+ komunity.

V33: Matky transrodových detí, spojme sa!

V roku 2018 som natočila video s názvom Transfokácia po zatienení (23 min., angl. Post-Eclipse Transfocation), kde je prostredníctvom striedania dvoch statických záberov zachytené rozprávanie protagonistky Rominy Kollárik. Romina sugestívne rozpráva o svojich skúsenostiach, energicky gestikuluje a veľmi rýchlo nás vtiahne do svojho sveta. Toto video upozorňuje na náročnú situáciu transrodových osôb na Slovensku, kde stále prevláda nevedomosť o téme transrodovosti, spojená...

...zobraziť celý obsah

V31: Situácia transrodových ľudí na Slovensku

Európsky súd pre ľudské práva už pred 30 rokmi určil ľudskoprávne štandardy týkajúce sa transrodových ľudí, ktoré majú byť rešpektované v medzinárodnom meradle. V roku 1992 (!) v prípade B. proti Francúzsku ESĽP dospel po prvý krát k záveru, že neumožniť zmenu úradných záznamov transrodovej osobe je v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd (porušenie článku 8 týkajúceho sa práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života). ESĽP tento...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?