Poznámka: Autor(ka) nasledujúceho textu pre Vás pripravil(a) videokomentár (Vlog), ktorý si môžete ihneď prehrať.

Protest „Nebudeme ticho!“ organizovali ženskoprávne a feministické organizácie v reakcii na legislatívnu iniciatívu Anny Záborskej v otázke reprodukčných práv žien. Podľa Anny Záborskej je cieľom zákona pomôcť tehotným ženám a zamedziť tak prípadným interrupciám. Kritici však oponujú, že po schválení právneho aktu sa ženám sťaží prístup k umelému prerušeniu tehotenstva. Atmosféru diskusie o predloženom návrhu zákona do veľkej miery ovplyvňovalo aj dianie v Poľsku, ktoré sa postupnými krokmi prepracovalo k veľmi prísnemu potratovému zákonu, čo následne vyvolalo silné vlny demonštrácii.

Protest v Bratislave sa konal 18.10.2021 a zaujal nápaditými transparentmi, ktoré nám zároveň naznačujú rozdiely v myslení Anny Záborskej a protestujúcich. Mnohé transparenty poukazovali na nenáležitý ideologický, resp. náboženský vplyv na úpravu reprodukčných práv a požadovali „odluku cirkvi od materníc“. Faktom je, že problematika reprodukčných a sexuálnych práv (napr. otázka interrupcií či partnerstiev ľudí rovnakého pohlavia) je bezpochyby aj ideologických sporom.

Jednu stranu ideologického sporu reprezentuje konzervatívna politička Anna Záborská, ktorej vnímanie spoločenských otázok je ovplyvnené náboženskou vierou, ku ktorej sa hlási. Konzervativizmus je s náboženstvom vo veľmi blízkom vzťahu. Ten u nej formuje nielen predstavu o ideálnej spoločnosti, ale tiež postoj ku konkrétnym témam, ako napríklad v otázke počiatku života či registrovaným partnerstvám. Konzervatívci často vychádzajú z náboženského presvedčenia, že človek je hriešny a nedokonalý, dokonca sa často spomína dedičný hriech, resp. hriešna prirodzenosť človeka. Preto v spoločnosti presadzujú pomerne prísne pravidlá či tresty a sú zväčša autoritatívnejší. Sú totiž presvedčení, že na ľudí treba dohliadať a viesť ich správnym smerom, to znamená k životu v súlade s tradičnými a náboženskými hodnotami alebo predstavami. V prípade interrupcií tak napríklad zdôrazňujú, že ľudský život začína už počatím, kedy plod získava rovnakú hodnotu ako život narodeného človeka. Druhá línia argumentácie konzervatívcov sa týka postavenia Boha v živote človeka a spoločnosti. Človek by podľa konzervatívcov nemal rozhodovať vo svojej ľudskej nedokonalosti o veciach, ktoré prináležia Bohu, ako je napríklad práve otázka vzniku a zániku ľudského života. Preto zástupcovia konzervatívnych skupín dôrazne odmietajú interrupcie či eutanázie, ktorými sa podľa ich svetonázoru snaží jednotlivec poprieť výlučnú právomoc Boha.

No a tu nastáva konflikt s liberálmi, ktorí v uliciach Bratislavy protestovali. Liberalizmus na rozdiel od konzervatívcov, považuje človeka za dostatočne racionálneho, aby vedel zodpovedne rozhodovať o svojom živote. Základnou hodnotou liberálov je sloboda jednotlivca, preto jej obmedzovanie, najmä zo strany štátu či cirkvi, vnímajú citlivo. Emócie do diskusie pridáva tiež skutočnosť, že rozhodnutie autority (štátu) v otázke potratov priamo ovplyvňuje integritu (telo) ženy. Najlepšie to demonštruje ďalší z transparentov a pokrikov, ktorý znel: „Moje telo, moja voľba“. Protestujúci prostredníctvom transparentov jasne demonštrovali, že žena je viac ako plod, a teda slobodné rozhodnutie ženy má prednosť. Reprodukčné či sexuálne práva, chránené spoločnosťou ako ľudské práva, tak podľa liberálov musia byť predmetom slobodného a racionálneho rozhodnutia jednotlivca, aj keď môžu vyvolávať nesúhlas či nepochopenie ostatných. Radikálnejší konzervatívci preto tieto postoje často hanlivo označujú za LGBTI alebo „gender“ ideológiu, ktorá údajne prichádza zo Západu a jej cieľom je rozvrátiť tradičnú a kresťanskú spoločnosť na Slovensku.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že otázka vzniku života, jeho hodnoty pred narodením je nielen ideologická, ale tiež odborná medicínska a ľudsko-právna otázka. A keďže v spoločnosti neexistuje v tejto téme jednotný postoj,  konsenzuálne sa prijala legislatívna úprava, v ktorej je v istom pomere rešpektovaná sloboda ženy a zároveň chránený ľudský život pred narodením. Žiaľ, snahy o narušenie tohto krehkého status quo, navyše ak sú motivované politicky, ideologicky či nábožensky, zväčša končia prehrou odbornosti a sociálnej súdržnosti.

Otázky na otvorenie diskusie:

1. Ako by bolo možné pomôcť ženám v ťažkých životných situáciách, ktorá môžu viesť k rozhodnutiu podstúpiť interrupciu? Pracuj so stránkami na internete, ktoré sa problematike venujú.

2. Potrebujeme v spoločnosti prísne pravidlá a tresty, alebo stačí vytvárať podmienky pre slobodné a zodpovedné rozhodnutia? Diskutuj s využitím konkrétnych príkladov a skúsenosti.
Po diskusii pokračujte na ďalší komentár alebo Vlog zo skupiny súvisiacich článkov.