Ako začať pracovať s obsahom:
Projekt je multimediálna učebná pomôcka pre pedagógov na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy ako i dejepisu. V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte dokumentárny FILM.
Po prehratí nájdete pod filmom súvisiace články: KOMENTÁRE A VLOG-y od kolektívu autorov. Pomáhajú uvádzať vybraný dokumentárny film do širších kontextov. Obsahujú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie s cieľom aktivovať kritické myslenie žiakov a študentov voči dezinformačnej interpretácii zaznamenaných udalostí.

Pavol Struhár

Mgr. Pavol Struhár, PhD. je viac ako 10 rokov odborným asistentom na Katedre politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Vedeckú orientáciu sústreďuje na výskum politického extrémizmu, konkrétne moderných trendov v extrémistickom prostredí, neoficiálnych extrémistických skupín ale tiež ich politických reprezentácií. Od roku 2016 organizuje workshopy pre študentov na základných a stredných školách k témam demokracie, ľudských práv a občianskej participácie. Je spoluautorom metodických príručiek pre pedagógov a sociálnych pracovníkov k prevencii radikalizácie.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?